---

 La version FR suit la version NL.

_______________________________________________________________________

Nieuwe CAR-policy – poging tot binnendringen in je salaris ?

Veel collega's hebben een verzoek ontvangen om de nieuwe CAR-policy in de myHR-toepassing te aanvaarden. Ten minste als de migratie naar Advance en de talrijke vertragingen van ons netwerk dit niet verhinderd hebben…

Een bijzonder discrete manier om het inzetten van een deel van uw verloning fundamenteel te veranderen.   Geen algemene mededeling over de wijzigingen en hoe deze aanpassing van uw compensatiepakket goedgekeurd zou zijn. Op donderdag 19 oktober heb ik de directie hierover in de ondernemingsraad geïnterpelleerd.  Ik meen dat het belangrijk is om het personeel goed te informeren en ik geef u dan ook graag mijn persoonlijke analyse. 

De balans zou positief moeten zijn. ING zet zich actief in voor energietransitie.... Het beleid "verdeel en heers" wordt gehanteerd en vooralsnog zijn het de thermische auto's (diesel en benzine) die de zondebokken zijn, of u het hier nu eens mee bent of niet.   

De belangrijkste feiten:

-          Vanaf nu wordt uw nieuwe wagen beperkt tot 110g CO2/KM.  Deze waarde is laag en treft meer dan alleen maar de superkrachtige 4x4 wagens.  In 2016 werden de officiële CO2-uitstootcijfers voor nieuwe voertuigen vastgelegd op 115,8 g (bron: FEBIAC). Meer dan de helft van de betrokken voertuigen komt dus al in aanmerking !

-          Sinds 1/9/2017 is er een nieuwe regelgeving van toepassing voor homologatie van voertuigen. Het was dan ook hoog tijd! (bron EU).   Volgens de wetenschappelijke literatuur resulteert dit in  een gemiddelde toename van 20% bij het meten van CO2-uitstoot.  Concreet betekent dit dat de beperking van 110 g voor de nieuwe wagens het equivalent zou zijn van de oude beperking van 90 g. Met andere woorden, het overgrote deel van de "thermische" voertuigen die op de markt komen, zal dus door deze car policy  uitgesloten worden (en meer nog, na de transitieperiode voorzien voor 2018 zou dit zelfs het geval zijn voor alle “thermische” auto’s)

-          Wel positief is dat het budget voor hybride elektrische voertuigen (20%) en plug-in hybriden (12,5%) verhoogt.   Helaas is er - voor deze laatste categorie - een sterke “beperking” : je moet in staat zijn om de wagen thuis op te laden.  Heel concreet heb je dus een garage nodig (en als je huurt, moet je de toestemming vragen van de eigenaar) en deze garage moet uitgerust worden met de nodige infrastructuur. Het is ongezien dat men dergelijke eisen stelt voor wat betreft de woning van medewerkers.

Wie kan er tegen zijn dat we minder vervuilen en meer vervuilende voertuigen vervangen door minder vervuilende?   Niemand.   Maar het alternatief dat hier wordt voorgesteld is niet noodzakelijk minder vervuilend EN het heeft een impact op UW verloning, los van uw eigen overtuiging.  

Uw verloning: Ter herinnering : de bedrijfswagen werd ingevoerd in de jaren tachtig als reactie van de werkgever op het verhogen van de sociale lasten, om zo het kaderpersoneel toch op een concurrentiele manier te verlonen. Dit is dus voor vele collega’s een deel van hun loonpakket en in principe zouden deze dan ook relatief vrij moeten kunnen beslissen hoe ze dit gebruiken.

Het nieuwe voorstel is niet per se minder vervuilend:

-          Het is vandaag de dag niet bewezen, en verre van trouwens, dat het gebruik van een elektrisch voertuig minder vervuilend als men de volledige levensduur van de auto in beschouwing neemt.   Reden hiervoor is dat de batterijtechnologie, ondanks alle publiciteit, nog steeds niet matuur is en vervuilend blijft.  En hoe minder kilometers de auto rijdt, des te negatiever valt de vergelijking uit (het grootste deel van de vervuiling wordt veroorzaakt door de productie in geval van elektrische voertuigen)

-          In de overgangsfase van de homologatie zijn de oudere modellen gunstiger dan nieuwere modellen.

-          Om van de positieve aspecten gebruik te kunnen maken, moet u, indien uw huis niet geschikt is, verhuizen naar een woning die meer ruimte in beslag neemt (garage) en voor wie nu in de stad, dicht bij zijn werk, woont, betekent dit dat u gemiddeld verder weg moet verhuizen.

Principieel lijkt het mij onaanvaardbaar dat ING voor u over uw verloning beslist.  Maar vertegenwoordiging betekent uiteraard rekening houden met uw mening.   Daarom vraag ik u om uw mening hierover te delen : per e-mail naar mijn adres: Pierre.pirson@ing.be en/of leonardo.dantuono@ing.be .

Vertrouwelijkheid is gegarandeerd.

Autor : Pierre Pirson

NCK-lid bij de ondernemingsraad van ING België

 

                                                   VERSION FR.

 

Nouvelle  CAR Policy – Une intrusion dans une composante de votre rémunération ?

 

Pas mal de collègues ont reçu dans l‘application myHR  (quand la migration vers Advance et les lenteurs répétées du réseau n’en bloquent pas la consultation), une demande pour accepter la nouvelle car policy.

Une manière particulièrement discrète de modifier fondamentalement l’utilisation d’une partie de votre rémunération. Aucune communication globale sur les modifications, ni sur la manière dont cette adaptation sur votre package de rémunération n’aurait été approuvée. 

J’ai interpellé la direction à ce sujet  lors du conseil d’entreprise de ce jeudi 19 octobre. 

Je pense qu’il est important d’informer correctement le personnel et je vous livre ci-dessous mon analyse personnelle.

L’enveloppe se veut positive.    ING participe activement à la transition énergétique…..

La politique « diviser pour régner » est utilisée, et pour le moment ce sont les voitures « thermiques » (diesel et essence) qui sont les boucs émissaires, que vous soyez d’accord ou non sur ce sujet.   

Les faits principaux :

-          Votre véhicule sera dorénavant limité à 110g CO2/KM.  Ce chiffre est bas et ne concerne plus uniquement les 4x4 surpuissants.  En effet, les chiffres officiels d’émission de CO2 des véhicules neufs en 2016 sont de 115,8g (source FEBIAC). Plus de la moitié des véhicules sont donc concernés !

-          Depuis le 1/9/2017, une nouvelle réglementation sur  l’homologation  des véhicules a été introduite, et il était temps ! (source EU).   D’après la littérature scientifique, ceci revient à une augmentation moyenne de 20% de la mesure de CO2 émis.  A titre de comparaison, cela veut dire que la limite de 110 g représenterait pour les nouveaux véhicules homologués une limite de 90g selon l’ancienne norme.   Autant dire que la grande majorité des véhicules  « thermiques » qui viennent sur le marché seront exclus de cette car policy (et tous après la fin de la période de transition prévue pour 2018)

-          Point positif , une augmentation de budget pour les véhicules électriques (20%) et plug-in hybrides (12,5%).   Cependant,  pour la deuxième catégorie, il y a une forte contrainte: vous devez pouvoir recharger votre véhicule à votre domicile.  Donc concrètement, avoir un garage pour le  faire (et si vous êtes locataire, demander l’accord du propriétaire) et que ce garage puisse être équipé de l’infrastructure nécessaire.  Poser une condition sur les capacités du logement privé pour un élément aussi important, c’est du jamais vu.

Qui peut être contre le fait que l’on pollue moins et que l’on remplace des véhicules polluants par des véhicules moins polluants ?   Personne.  Mais la réponse proposée ici n’est pas nécessairement moins polluante ET utilise VOTRE rémunération, quelles que soient vos convictions.

Votre rémunération :  Pour rappel, le véhicule de société a été la réponse (des employeurs) pour pouvoir donner une rémunération compétitive aux cadres lorsque les cotisations sociales ont été déplafonnées dans les années 80.  Il s’agit donc bien d’une rémunération pour nombre de collègues et normalement vous devez pouvoir décider raisonnablement librement de son utilisation.

La réponse proposée ne l’est pas :

-          Il n’est pas prouvé aujourd’hui , et loin de là, que l’utilisation d’un véhicule électrique soit moins polluante sur l’entièreté du cycle de vie de la voiture.   La raison étant que la technologie des batteries, malgré la publicité, n’est pas encore mûre et reste polluante.  Et moins la voiture parcourt de kms, plus la comparaison est négative (le gros de la pollution est fixe à la construction d’un véhicule électrique)

-          Dans la phase transitoire d’homologation, les anciens modèles sont plus favorables que les nouveaux modèles.

-          Pour bénéficier des aspects positifs, si votre logement n’est pas adapté, vous devriez déménager vers un logement qui prend plus d’espace au sol (garage) et pour ceux qui sont en ville, cela signifie souvent déménager plus loin

Sur le fond, il me semble inacceptable qu’ING décide à votre place de votre rémunération.   Mais vous  représenter c’est aussi tenir compte de votre opinion.   Je sollicite donc votre avis que vous pouvez envoyer par mail à mon adresse : Pierre.pirson@ing.be et/ou à leonardo.dantuono@ing.be .

La confidentialité sera respectée.

Auteur : Pierre Pirson

Effectif CNC au Conseil d’entreprise d’ING Belgique.

 

 

 

---